Tutorials amb GIMP

 

 

 

Avans- Després

http://www.jesusda.com/blog/index.php?id=362

 

http://www.jesusda.com/blog/index.php?id=310

http://www.jesusda.com/blog/index.php?id=356

http://www.jesusda.com/blog/index.php?id=313

 

 

http://www.jesusda.com/blog/index.php?id=375

http://www.jesusda.com/blog/index.php?id=303

Les xarxes locals

http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_d’%C3%80rea_Local

– ¿Què és una xarxa local (LAN)?

L a xarxa local és un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter ”local” o de curta distància, com ara una casa, una oficina, un hotel, etc.

– ¿Quines són les tecnologies més emprades en una xarxa local?

Les tecnologies més emprades en una xarxa local (LAN) són Ethernet i Wi-Fi.

– ¿Quines són les característiques d’una xarxa local?

L’abast que  té una extensió moderada, normalment va des d’uns pocs metres fins a uns pocs quilòmetres. La velocitat de transmissió que al ser les dimensions de la xarxa reduïdes, les velocitats de transmissió de dades són altes, normalment entre 10 i 1000 Mbps. La connectivitat que permet la connexió amb d’altres xarxes locals o extenses a través del fil telefònic i mitjançant altres protocols. La privadesa que una Xarxa d’Àrea Local l’ofereix  al que la contracta. Generalment l’organització és la propietària de la xarxa i de totes les seves funcionalitats. La Fiabilitat, aquest tipus de xarxes ofereixen una gran qualitat de servei i solen tenir tasses d’error molt baixes.

– ¿Quan van ser creades les primeres xarxes locals (LAN)?

Les primeres LAN o xarxes locals van ser creades a finals dels anys 1970 i se solien crear línies d’alta velocitat per connectar grans ordinadors centrals a un únic lloc.

-¿Què és un servidor?

El servidor és aquell o aquells ordinadors que van a compartir els seus recursos maquinari i programari amb els altres equips de la xarxa. Les seves característiques són potència de càlcul, importància de la informació que emmagatzema i connexió amb recursos que es desitgen compartir.

 

http://agora.escoladeltreball.org/Departaments/Informatica/dai/credit-2-xarxes/unitat-didactica-0-xarxes-de-computadors/les-xarxes-darea-local/lan.pdf

– ¿En què consisteix una topologia en anell?

La topologia en anell consisteix a connectar cada ordinador a dos més, de manera que formin un anell.

– ¿Què es el control d’accés al medi (MAC)?

El control d’accés al medi és un mecanisme que decideix quina estació té accés al medi de transmissió per a emetre una trama d’informació.

– ¿Què és el cablejat estructurat?

Un cablejat estructurat es defineix com el sistema de cables, canalitzacions, connectors, etiquetes, armaris, espais i demés dispositius que s’han d’instal·lar per establir una infraestructura de telecomunicacions genèrica en un edifici o campus. N’hi ha d’horitzontal i de vertical.

– ¿En què consisteix el funcionament d’un router?

La missió principal dels routers és dirigir les dades a través de diferents xarxes. Quan arriba un paquet de dades a un router, aquest consulta les seves taules d’enrutament, i redirigeix les dades cap al port convenient.

– ¿Què és un domini de col·lisió?

Un domini de col·lisió és un segment físic d’una xarxa d’ordinadors on és possible que els paquets puguin ”col·lisionar”. Aquest fest es pot donar quan dos ordinadors transmeten alhora i el medi és compartit.

http://www.biada.org/web/alumnes/jneila/Treball_de_recerca/html/xarxes_d_area_local.html

– ¿Quines són les principals característiques de les xarxes d’àrea local?

– Els ordinadors no estàn separats més d’un pocs quilòmetres.

– La seva transferència d’informació, és a dir, les dades, és molt ràpida.

– L’utilització d’aquestes xarxes redueix els costos d’explotació.

– ¿Què és necessari per connectar una xarxa LAN?

Per connectar una xarxa LAN és necessari unes tarjetes de comunicació NIC/MIAU, fins i tot , si es volen interconectar diversos ordinadors farà falta concentradors, ponts… osigui altres tipus de connectors. També necessitarem uns cables per els quals pugui circular l’ informació d’un ordinador a un altre.

– ¿Com es pot connectar una xarxa LAN?

Una xarxa d´Area Local és pot conectar amb diferents topologies, sent les més comunes les topologies en anell, en estrella, en bus i si la LAN és prou gran pot formar-se en topologia d´Estrella Jeràrquica.

-¿Quines són les principals normes d’interconexió de les xarxes LAN?

Les principals normes d´interconexió de les xarxes LAN són la Token Ring i la Ethernet, principalment aquesta última.

-¿ On es emprada la Ethernet?

Ethernet és la norma d’interconexió de les xarxes LAN emprada en l’Institut Politècnic Miquel Biada.